Leveransvillkor

Villkor för onlinebutik och villkor


1. Avtalsslutande parter

Detta avtal innehåller de villkor som gäller för användningen av nättjänsten (tjänst) som underhålls av FinEq International Oy (tjänsteleverantör). Utöver vad som har avtalats i dessa termer, ska de allmänna villkor som gäller för de allmänna villkoren för 2012, där köparen försäkrar sig om att ha bekantat sig med, tillämpas på ett särskilt sätt. Användassurser som har läst dessa termer och villkor i sin helhet och samtycker till att vara bundna av dem. Tjänsteleverantörens kontaktinformation:

FINEQ INTERNATIONAL OY
Ensolantie 2
FI-80710 Lehmo
Suomi / Finland
FO-nummer: 2726485-8


2. Immateriella rättigheter

Tjänsteleverantören behåller alla immateriella rättigheter för tjänste-och webbsidan, inklusive upphovsrätt och angränsande rättigheter. Tjänsteleverantörens rättigheter ska inte överlåtas till användarna av tjänsten, även delvis.

Alla bilder och textmaterial som visas i onlinebutiken (produktfoton, texter, videor, logotyper, tabeller) är egenskapen för tjänsteleverantören eller våra partner. Otillåten användning eller reproduktion av bilder och textmaterial som skyddas av upphovsrätt är förbjudet.


3. Hantering av personlig information och personlig integritet

Genom att tillhandahålla personlig information till tjänsteleverantören via webbplatsen, konsenterar användaren till deras personliga information som lagras och hanteras för ändamål som rör den tjänst eller den funktion som tillhandahålls på webbplatsen. Tjänsteleverantören hanterar den personliga informationen på ett korrekt sätt, på ett sätt som tillhandahålls och som är skyldig till en för närvarande giltig personlig informationslagstiftning. Tjänsteleverantören ska respektera Kundens privatliv.

Den personliga och andra information som Kunden har tagit emot via webbplatsen kan överlåts för att hanteras av tjänsteleverantörens partner.

Kunden har rätt att granska eller ändra sin personliga information som lagrats i kundregistret eller ta bort dem från kundregistret. Serviceleverantören får använda Kundens personuppgifter för marknadsföringsändamål. Kunden har rätt när som helst för att förbjuda tjänsteleverantören att fortsätta marknadsföringen till Kunden. Det direkta marknadsföringsförbudet och ändringar av kontaktinformationen kan skickas till info@fineq.fi.

Om en användare skickar informationen till en annan person eller är under 18 år, måste de bekräfta att personen i fråga eller deras vårdnadshavare har gett sitt samtycke till att tillhandahålla den personliga informationen till tjänsteleverantören för de ändamål som avses i dessa villkor.

Kakor används på webbplatsen för att analysera och utveckla onlinebutiken för att bättre tjäna Kunderna, och för att använda informationen för den statistiska övervakningen av besökarnas antal och olika effektivitetsmätningar för onlinebutikens funktioner. Den information som samlas in med cookies kan användas för att framställa riktad reklam.

Tjänsteleverantören ska vidta rimliga åtgärder för att genomföra uppgiftsskyddsnivån för att skydda och hantera personuppgifter. Tjänsteleverantören åtar sig att skydda privatlivet för användarna av sina tjänster enligt lagen om personlig information (523/1999), lagen om skydd av privatlivet i elektronisk kommunikation (516/2004) och all annan tillämplig lagstiftning.

Användaren accepterar villkoren i den här dataskyddspolicyn genom att använda tjänsteleverantörens webbplats. Genom att använda webbplatsen kan användaren använda och lagra de kakfiler som är relaterade till webbplatsen.


4. Registrering

Registreringsorder kräver inte registrering. Kunden kan dock registrera sig för tjänsten genom att använda registreringsformuläret. Tjänsteleverantören har rätt att samla in information som är relaterad till registrerade kunder i ett kundregister. Tjänsteleverantören kan, inom ramen för sitt eget gottfinnande, hindra en registrerad användare att få tillgång till en registrerad användare om det finns rimliga tvivel om att användaren använder tjänsten i strid med vedertagna principer om moral eller lagbrott.


5. Beslut och leverans

5. 1 Ordning

Tjänsteleverantören behåller rätten att avslå en order.

Ett bindande avtal om sortering av produkter från tjänsten skapas när tjänsteleverantören skickar en bekräftelse på ordern till användaren via e-post till den e-postadress som tillhandahöll i anslutning till beställningen. Genom att beställa produkter godtar kunden villkoren i detta avtal.

Tjänsteleverantören har inte rätt att ändra avtalsvillkoren för en beställning, med undantag för uppenbara fel.

(Före leverans har Kunden rätt att helt eller delvis avbryta beställningen. Leveransen anses ha skett när köparen har levererat en del av ordern eller den fullständiga ordern eller en anmälan om beställningen som har överlämnats till ett transportföretag.)


5. 2 Leverans

Tjänsteleverantören köper leveransen för produkterna till kunden som inköpta tjänst och med villkor enligt lagen och leveransavtalet, i enlighet med de principer som gäller för skadeståndsansvar för transportskador.

Den beräknade leveranstiden för produkter i lager är 1-10 arbetsdagar från och med den tidpunkt då tjänsteleverantören har bekräftat avsändning via e-post. Om kunden vill ta emot produkten före ett visst datum, måste en särskild anteckning om detta göras under placering av beställningen. Om Kunden köper flera produkter som har olika leveranstider levereras den enligt det längsta anmälda leveranstiden.

Tjänsteleverantören ansvarar för transportförseningar och fel.


6. Priser och betalningsvillkor

Priset på en produkt är det pris som visas i produktinformationen på tjänste-och tjänstewebbsidan vid tidpunkten för köpet. Potentiell hantering, leverans och leveransavgifter läggs till priset. Betalningen är beställ-ningsspecifik om inte annat anges.

Tjänsteleverantören behåller rätten att byta priser och leveransavgifter.

Vid försäljning och transport av produkter till EU-länder inkluderar de visade priserna moms enligt finsk lagstiftning. Vid försäljning och transport av produkter till länder utanför EU är mottagaren av produkten ansvarig för eventuella lokala skatter, tullar och andra jämförbara kostnader. Tjänsteleverantören kommer att deklarera de faktiska kostnaderna för avsändandet i de medföljande dokumenten.


7. Klagomål och återvändande

7.1 Returnerar

Om köparen är en konsument i Finland, ska konsumentskyddslagen tillämpas på transaktionen. Enligt lagen om konsumentskydd har konsumenten rätt att upphäva beslutet genom att underrätta tjänsteleverantören inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av beställningen. Annulleringen omfattar inte alla produkter. Avkastningsrätten är begränsad i enlighet med konsumentskyddshandling. Produkten måste returneras omedelbart efter det att beställningen har avbrusats. Annulleringen är giltig under förutsättning att produkten förblir i stort sett oförändrad.

När en produkt returneras har Kunden en risk för produkten om den inte har förpackats i enlighet med instruktion. Därför är det viktigt att produkten förpackas i enlighet med instruktion och att den inte skadas under transporten. Den produkt som returneras och dess förpackning måste vara i samma skick som vid tidpunkten för mottagandet. Produkten måste vara oanvänd och den måste återlämnas i oamålerade originalförpackningar. Alla paketmärkningar måste finnas på plats och instruktionerna ska ingå i returtransporten. Det är viktigt att använda skyddsförpackningar och att tejp eller andra material inte är fästa vid originalförpackningen.

Kunden kan returnera produkten kostnadsfritt genom att använda Postis kundtjänståtersändande.

När den returnerade produkten har mottagits och godkänts, kommer tjänsteleverantören att returnera den utbetalade betalningen inom trettio (30) dagar efter det att den återlämnade produkten mottagit den återlämnade produkten. Om produkten inte återlämnas i otaliga och oanvända tillstånd, har tjänsteleverantören rätt att dra av ett belopp som motsvarar minskningen av värdet från den returnerade betalningen.

Avkastningsrätten för bolag och gemenskaper är mer begränsad. Alla deklarationer från företag måste avtalats i förväg med kundtjänsten. När det gäller returer är företagen skyldiga att betala avgifter för postering.

7.2 Klagomål

Om produkten avviker från vad som avtalats mellan Kunden och tjänsteleverantören eller om produkten inte överensstämmer med beskrivningen av den produkt som tillhandahållaren av tjänsteleverantören tillhandahåller, kan produkten returneras. En avisering om en felaktig leverans eller felaktig produkt måste göras omedelbart via e-post till info@fineq.fi eller per post:

FinEq International Oy
Ensolantie 2
FI-80710 Lehmo
Finland

Klagomål skall lämnas till tjänsteleverantören inom rimlig tid från och med när felet har uppstått. Klagomålet omfattar endast de fel som redan fanns i produkten vid tidpunkten för leveransen, och rätten till klagomål omfattar till exempel inte fel som orsakas av normal slitage och slitage.

Felaktiga leveranser kan returneras utan kostnad efter det att ett klagomål har lämnats in. När den returnerade produkten har tagits emot ska tjänsteleverantören omedelbart returnera det potentiella inköpspriset till kunden.

Varvsfartyg Skadade under transport

Vid mottagandet av transporter är det viktigt att undersöka produkten för eventuella skador under transporten. Tjänsteleverantören ansvarar för produkter som är skadade eller förlorade under leveransen. Klagomål i samband med leveransskador måste göras inom rimlig tid för att ta emot produkten. Efter detta kan man komma överens om leveransen av en ersättningsprodukt.


8. Ändringar

På grund av tjänstens beskaffenhet har tjänsteleverantören när som helst rätt att ändra villkoren för användningen av tjänsten och även villkoren för enskilda inköp enligt lag.


9. Force majeure

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för förseningar eller skador som orsakats av försenade leveranser på grund av force Majeure.


10. Ersättningsansvar

På grund av detta avtals art är tjänsteleverantören inte ansvarig för eventuella skador på tjänstens användare, med förbehåll för obligatoriska rättsliga bestämmelser. Även i detta fall måste alla påståenden presenteras utan dröjsmål och omedelbart när skadan har uppstått eller kan ha iakttagits.


11. Lösa konflikter

Den finska lagstiftningen tillämpas på eventuella konflikter eller meningsskiljaktigheter som följer av detta avtal.

Alla oklara meningsskiljaktigheter i fråga om detta avtal skall lösas av distriktsdomstolen i Norra Karelen enligt finsk lagstiftning, med förbehåll för obligatorisk behörighetsort eller anslutningsfaktorbestämmelser. Konsumenten kan också komma till rätta med den fråga som skall avgöras av konsumentstyrelsen.


Om du har några frågor vänligen kontakta sales@careliagrill.de eller fylla din fråga i detta formulär. Vi kommer att svara er så snart som möjligt.