Kestävä kehitys

Carelia Grill® Yhdessä osana kestävämpää kehitystä

Arvomaailmaamme ohjaa vahvasti vastuullinen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta. Koska lähes kaikki Carelia Grillin tuotteet ovat avotulisijoja, niissä on suunniteltu käytettävän lähellä tuotettua, puhdasta puuta. Siksi suosittelemme käytettävän sitä ensisijaisena polttoaineena grillihiilien sijaan. Tulisijan ääressä voi nauttia niin sen tuomasta lämmöstä kuin tunnelmastakin, mutta lisäksi on olemassa monta hyvää syytä, miksi puu on erinomainen polttoainevalinta: Se on edullista ja helposti saatavilla. Se on luonnollinen ja uusiutuva energianlähde. Ja kun yhden palaneen puun tilalle istutetaan uusi taimi, on puun käyttö käytännössä hiilineutraalia. Kompensoimme omaa hiilijanjälkeämme istuttamalla vastaavan määrän puita jokaista myytyä grilliämme/tulisijaamme kohden.

Olemme tietoisia tähänastisista tutkimustiedoista, joiden mukaan puunpoltto vapauttaa ilmaan terveydelle haitallisia pienhiukkasia. Haluaisimme kuitenkin muistuttaa, että näihin päästöihin vaikuttavat olennaisesti se, millaista puuta poltetaan, miten puuta poltetaan ja missä sitä poltetaan. Nämä seikat huomioon ottaen voidaan siis itse vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti tai nokisesti puu palaa. Esimerkiksi kostean puun ja roskien polttaminen lisäävät nokisuutta ja päästöjä. Lisäksi verrattuna perinteisiin (ja erityisesti vanhoihin) takkoihin ja kamiinoihin, avotulisijoissa ilmansaanti on tehokkaampaa (varsinkin, kun niitä käytetään ulkona). Runsas ilmansaanti on suoraan verrannollinen puhtaaseen palamisprosessiin minimoiden samalla palamisesta syntyviä päästöjä, pienhiukkasia ja savuttamista.

Näin ollen puun polttaminen on suunniteltu Carelia Grill-tuotteissa tehokkaaksi. Lähellä tuotettu puu on grillauspolttoaineista ympäristöystävällisin, koska se omaa pienen tai jopa negatiivisen hiilijalanjäljen. Vertailukohtana voidaan pitää Kaukoidässä tai Amerikoissa tuotettua grillihiiltä tai vaihtoehtoisesti nestekaasua, joiden tuottaminen on prosessina ympäristölle raskas, jolloin myös hiilijalanjälki on huomattavasti suurempi. Lisäksi aina kun polttoaine tuodaan kauempaa, myös kuljetusmatkat kasvattavat hiilijalanjälkeä.

Lähellä kasvatettu ja puhtaasti palava puu siis minimoi päästöt ja on luonnollisesti uusiutuva, kierrätettävä ja sitoo kasvaessaan runsaasti hiilidioksidia. Unohtamatta tietenkin voittamatonta, avotulella paistetun ruoan aitoa makua, jonka puhdas puu antaa grillattaville raaka-aineille.

Grillaushiilet sisältävät kemikaaleja, jotka aiheuttavat sen, että palamisessa syntyy enemmän päästöjä ja ilmakehään pääsee erilaisia epäpuhtauksia. Kaasun ja sähkön ekologisuus energianlähteenä on riippuvainen siitä, mistä se on peräisin. Jos sähkö on esimerkiksi tuulivoimalla tuotettua, tai kaasu vaikkapa biokaasua, niin ne pääsevät jo lähemmäksi puuta ekologisuudessaan. Toivottavasti tulevaisuudessa niin voisi ollakin ne olisivat erittäin vihreitä vaihtoehtoja, mutta vielä niin ei ole.

Ilmastonmuutos on asia jota yhteiskuntana olemme vältelleet liian kauan ja fossiilisia polttoaineita käytetään edelleen liian paljon. Euroopan unioni on määrittänyt tavoitteekseen, että vuonna 2030 45 % kaikesta EU:n käyttämästä energiasta olisi uusiutuvaa. Grillauksesta on viime vuosikymmeninä tullut suuri osa ruokakulttuuria koko maailmassa, esimerkiksi yli 40 % suomalaisista ja yli 20 % saksalaisista grillaa viikoittain ja vaikkapa USA:ssa missä grillaus on todella valtava osa ruokakulttuuria, on arvioiden mukaan noin 100 miljoonaa grilliä, joista melkein kaikki ovat joko kaasu- tai hiiligrillejä. Ilmastoasiat ovat iso asia meille ja haluamme olla mukana tuomassa vihreämpää aikakautta grillikulttuuriin. Seuraava taulukko auttaa visualisoimaan erilaisten grillien hiilidioksidipäästöjä.

Taulukko on tehty vertaisarvioidun tutkimuksen, USA Carbon footprints of Grills, by Fuel & Grill Type mukaan, joka on julkaistu MDPI.com sivustolla, joka on maailman viidenneksi isoin tieteellisten tutkimusten julkaisija.

Fuels | Free Full-Text | USA Carbon Footprints of Grills, by Fuel & Grill Type, 2022–27 (mdpi.com)


Vastuullisuus

Toimimme aidosti vastuullisesti ja noudatamme täsmällisesti kaikkia yritystoimintaamme kohdistuvia lakeja ja vaatimuksia. Kestävän kehityksen näkökulma on ensisijainen kaikessa toiminnassamme. Olemme Carelia Grillillä sitoutuneet kehittämään jatkuvasti tuotantoa, toimintoja, tuotteita sekä tietenkin työntekijöitämme. Toimintamme on ympäristöluvan mukaista, mikä varmistaa sen, että prosessit noudattavat annettuja ympäristöluvassa määriteltyjä asetuksia. Kuitenkaan pelkkä ympäristölupaehtojen toteuttaminen ei riitä, vaan kiinnitämme myös erityistä huomiota kestävään kehitykseen. Tarkoituksena on minimoida yrityksen ympäristövaikutuksia muun muassa siirtymällä asteittain uusiutuviin energianlähteisiin, valitsemalla ympäristön kannalta parempia materiaaleja ja tehostamalla materiaalin hyväksi- ja uudelleenkäyttöä.

Tästä puheen ollen olemme jo mukana hoitamassa tuotepakkaustemme tuottajavastuuta. Toisin sanoen olemme sitoutuneet kompensoimaan käyttämämme pakkausmateriaalit. Lisäksi tulisijoissamme käytetyt jauhemaalit ovat ympäristöystävällisiä - toisin kuin märkämaalit, joissa käytetään haitallisia liuottimia. Jauhemaalauksessa ei vapaudu haitallisia haihtuvia orgaanisia yhdistelmiä (VOC) ympäristöön. Valitsemillamme jauhemaaleilla ruoanlaitto on turvallista eikä käytön aikana vapaudu terveydelle haitallisia aineita. Tarkkaan valituilla raaka-aineilla ja materiaaleilla saadaan tuotteelle korkea vaatimustaso ja korkea laatu, mikä jo itsessään pidentää tuotteiden käyttöikää ja näin tukee kestävyysajattelua.

Ympäristöasioiden lisäksi Carelia Grill antaa oman panoksensa sosiaaliseen kestävyyteen. Osallistumme paikallisyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen muun muassa tukemalla nuorten hyvinvointiin liittyvää harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa.